laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
133
เดือนที่แล้ว
1,344
ปีนี้
14,984
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
74,506
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31
อำนาจหน้าที่ อบต.

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

         องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

    มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

    มาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี่

      (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

      (๒) รักษษความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูยฝอยและสิ่งปฏิกูล

      (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

      (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

      (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     (๙) ปฏิบัติหน้าที่่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

     มาตรา  ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

      (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

      (๒) ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงส่องสว่างโดยวิธีอื่น

      (๓) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

      (๔) จัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

      (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

      (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

      (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

      (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

      (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

      (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

      (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

      (๑๒) การท่องเที่ยว

      (๑๓) การผังเมือง

    มาตรา  ๖๙  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีหากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย