laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกขฺ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.256515 มี.ค. 2565
2ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256410 มี.ค. 2565
3คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครูเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะ30 ธ.ค. 2564
4ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อบต. สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 256410 พ.ย. 2564
5ประกาศและระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่่วัตกรรมการศึกษา27 ต.ค. 2564
6เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254022 ต.ค. 2564
7ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 35) พ.ศ. 256430 ส.ค. 2564
8แนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ21 พ.ค. 2564
9ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.256219 เม.ย. 2564
10ประกาศ ก.อบต.เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอบต. พ.ศ.256319 ม.ค. 2564
11ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.256329 ต.ค. 2563
12คู่มือการจัดทำรายงานทรัพย์สิน อปท.23 ต.ค. 2563
13หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 ต.ค. 2563
14ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 ต.ค. 2563
15ซักซ้อมแนวทางหารจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 25632 ต.ค. 2563
16แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดอปท.กรณีปฏิบัติหน้าที่นายกอปท.ถูกกล่าวหากระทำผิดทางวินัย17 ก.ค. 2563
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25634 มิ.ย. 2563
18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ1 เม.ย. 2563
19ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ1 เม.ย. 2563
20รอบรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า2 ก.พ. 2563

1 2   >>  >|