laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องสรรหาผู้ประสงค์จะดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย งานขุดลอกหน้าฝายป่าแดง (ลำห้วยแม่นาวาง) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่25 ต.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ25 ต.ค. 2566
3ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25672 ต.ค. 2566
4ลดจำนวนภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
5หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ.ศ.25658 ก.ค. 2565
7คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล15 มี.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256415 ก.พ. 2565
9ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง15 ก.พ. 2565
10ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.บ้านหลวง ประจำปี 256411 ต.ค. 2564
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง13 ก.ย. 2564
12คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ19 เม.ย. 2564
13คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของทุกส่วนราชการ16 เม.ย. 2564
14ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ก.พ 641 เม.ย. 2564
15ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 25658 ก.พ. 2564
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป2 ก.พ. 2564
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.25642 ก.พ. 2564
18คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล27 ม.ค. 2564
19ระเบียบการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง1 ม.ค. 2564
20รายงานผลการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัด ปรำจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563

1 2   >>  >|