laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
1
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (อพ.สธ.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566
นาย บุญช่วย ขันคำ นายก อบต.บ้านหลวง พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. พนักงาน อบต.บ้านหลวง และราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7
ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลบ้านหลวง
ณ หอประชุมบ้านจัดสรร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
23 กรกฎาคม 2566

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ปลูกพืชสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมชนมพรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2566) ณ สวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

11 กรกฎาคม 2566

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน และทำความสะอาด สถานที่ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ในวันที่ 10 กรกฎษคม 2566

10 กรกฎาคม 2566

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน และทำความสะอาด สถานที่ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566

โครงการ "ธรรมะในใจ เพื่อวัยผู้สูงอายุ",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

มื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านหลวง จัดกิจกรรมโครงการ "ธรรมะในใจ เพื่อวัยผู้สูงอายุ" ณ วัดวัฒนาราม ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาง สลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย ,ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

12 เมษายน 2566

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ (จัดทำแนวป้องกันไฟป่า) ประจำปี  2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายบุญช่วย ขันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ (จัดทำแนวป้องกันไฟป่า) ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร กองพัน พัฒนาที่ 3 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ป่าชุมชนบ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

20 มีนาคม 2566

กิจกรรมพ่นละอองฝอย เพื่อลดฝุ่นควัน PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
03 ตุลาคม 2565

โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " big cleaning day,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

เมื่อ 1 ก.ย.65  ร.ต.อ.นเรศ ฉุยฉาย รองนายก อบต.บ้านหลวง เป็นประธานเปิดอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " big cleaning day ณ วัดวัฒนาราม หมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง

02 กันยายน 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
15 มิถุนายน 2565

โครงการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 10 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นำโดยนายกบุญช่วย ขันคำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดทำโครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเกิด (ดอยแป)โดย มีนายอำเภอแม่อายเป็นประธาน

04 มีนาคม 2565

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง,banluanglocal.go.th
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายบุญช่วย ขันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม หมู่ที่ 7 บ้านจัดสรร โดยมีการ อบรมให้ความรู้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อย่างง่าย และจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุธรรมชาติ ลดการเผาในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5
14 กุมภาพันธ์ 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)