laughinglaughing ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  สายด่วนนายกฯ 09-3190-2815 สำนักงาน 053-1060-50 กู้ชีพ-กู้ภัย โทร1669 E-mail : saraban_06501005@dla.go.th  , info@banluanglocal.go.th   laughinglaughing

ร้องเรียนร้องทุกข์

E-Learning

คู่มือประชาชน

backoffice

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN2562

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPการร้องเรียนทุจริต

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/09/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
1,733
ปีนี้
18,302
ปีที่แล้ว
23,754
ทั้งหมด
77,824
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง พ.ศ. 2566 
-:- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่องสรรหาผู้ประสงค์จะดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย งานขุดลอกหน้าฝายป่าแดง (ลำห้วยแม่นาวาง) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- คำสั่ง อบต.บ้านหลวง ที่ 337/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
-:- ประกาศ อบต.บ้านหลวง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
-:- รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (อพ.สธ.)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ปลูกพืชสมุนไพร
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ "ธรรมะในใจ เพื่อวัยผู้สูงอายุ"
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ (จัดทำแนวป้องกันไฟป่า) ประจำปี 2566

น้ำตกแม่วังน้อย บ้านห้วยมะเฟือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรม เพื่อการท่องเที่ยว วิถีพอเพียง

ศูนย์ฝึกสัมมาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    กรมจัดหางาน